Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
21   นายสุดใจ ทองแก้ว   2 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน
20   นายกอบ ทวนดำ   28 ธ.ค. 2565 - 1 ต.ค. 2566
19   นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ   12 ต.ค. 2563 - 27 ธ.ค. 2565
18   นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม   27 พ.ย. 2562 - 12 ต.ค. 2563
17   นายสุภาพ จีนเมือง   10 เม.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
16   นางสายช่อ อังศุพานิช   15 ม.ค. 2561 - 1 เม.ย. 2562
15   นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์   11 เม.ย. 2560 - 14 ม.ค. 2561
14   นายจรัส เพชรภักดี   22 มิ.ย. 2559 - 31 ม.ค. 2560
13   นางสาวณัฐชไม เสน่หา   1 พ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2559
12   นายประสิทธิ์ นาคดี   1 พ.ย. 2555 - 31 ต.ค. 2557
11   นายสุวิทย์ หมั่นห้อง   1 ธ.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2555 
10   นายนิอันนุวา สุไลมาน   16 เม.ย. 2547 - 1 ธ.ค. 2548
9   นางยุคนธร พงศ์ศุภผลกิจ   1 พ.ค. 2545 - 16 เม.ย. 2547
8   นายวิทยา วิทยกุล   22 พ.ค. 2541 - 1 พ.ค. 2545
7   นายผล มุณีสิทธิ์   1 เม.ย. 2537 - 20 พ.ค. 2541
6   นายสันติพงษ์ สัจจปิยะนิจ   1 ต.ค. 2531 - 1 พ.ค. 2537
5   นายอุดม บุณยะโรจน์   1 พ.ค. 2530 - 1 ก.ย. 2531
4   นายสวัสดิ์ ภูษณะดิลก   1 ก.พ. 2524 - 1 พ.ค. 2530
3   นายโสภณ โกศัลยวัตร   8 พ.ย. 2520 - 1 ม.ค. 2524
2   นายนาม คำเจริญ   1 ม.ค. 2515 - 3 ต.ค. 2520
1   นายสนั่น เวชกรรม   1 ม.ค. 2510 - 1 ม.ค. 2514

 

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,371