Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark
โครงสร้างบุคลากร
 

นายสุดใจ ทองแก้ว
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นางสาวสุทธดา ไม้เรียง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

นายกิตตินันท์ แสงขำ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

นางสาวรัตนาวดี  สุวรรณพงศ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

นางสาวผาณิต คงแจ่ม
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
 

 

นางสาวณภัทรษกร เกตุเกลี้ยง
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 

นางสาวอารีย์ มุสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการจังหวัด (PCOC)
 

นางสาวชนิกานต์ ขุนราม
เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาสินค้า อ.เมือง
 

นางสาววิพิยา บุนนาค
เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาสินค้าอำเภอตะโหมด
 

 

นางฐิติรัตน์ คงไข่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นางสาวปิยาพัชร วรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นายอัฌชา หลีวิจิตร
พนักงานขับรถยนต์

 

นายภัทรพงศ์ หมื่นแคล้ว
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นางสาวโสพิศ แสงห้อย
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นางสาวอุทิศา ทองเส็ม
หัวหน้ากลุ่มกำกับ
และพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวชัชริยา เครือแก้ว
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

นางสาวชนิดา แก้วช่วย
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน

 

นางสาววิลาสินี หนูสุข
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 

นางชัญกาญจน์ พลายเจริญ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า
และการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

นางสาวเสาวนีย์ พลอยดำ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 

นางสาวปฏิญญา หนูยก
        เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman
จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 

นางเพ็ญพรรณ สงประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจ
และอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 

นางอุษณีย์ เตื้อสกุล
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 

นางสุวีรา วสุวัต
นักวิชาการพาณิชย์
 
 

 

นางสุจิรา ทองต้ง
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
 
 
 

 

นางสาวจุฑารัตน์ บัวเนียม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,365