Header Image
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณา คัดเลือกคนพิการประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงิน เพื่อประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2567
watermark

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุดใจ ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดพัทลุง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จในการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีหน่วยงาน/องค์กรเสนอชื่อคนพิการที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง โดยมีนางปริญาติ แขกเพ็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,788