Header Image
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าต่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด"
watermark

       นายสุดใจ ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มทะเบียนธุรกิจการค้า เจ้าหน้ากลุ่มส่งเสริมธุรกิจการค้าและการตลาด และเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าต่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด"  ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบออนไลน์ (zoom) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านภารกิจกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมการค้าต่างประเทศ  สามารถให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม และอธิบายข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดโครงการ

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,788