Header Image
สต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ จังหวัดพัทลุง
watermark

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 จำนวน 3,137.79 ตัน

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 100,644 ไร่ ปริมาณผลผลิต จำนวน 179,482 ตัน/ปี

…………………………………………………………………………………

   วันที่ 6 ธันวาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอป่าบอน และอำเภอเมืองพัทลุง เพื่อตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำสัปดาห์ ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

   1) บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อำเภอป่าบอน

   2) บริษัท พัทลุงน้ำมันปาล์ม จำกัด อำเภอเมือง

   โดยมีปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ จำนวน 3,137.79 ตัน ราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย หน้าโรงงานสกัด 4.80 - 5.10 บาท/กก. (คุณภาพน้ำมันที่ 18 %) ราคาลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ปริมาณผลปาล์มทะลายออกสู่ตลาดมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ผลปาล์มทะลายยังมีเข้าสู่โรงงานสกัดอย่างต่อเนื่อง และผลผลิตที่เข้าสู่โรงงานสกัดในจังหวัดมีทั้งจากเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการให้รับซื้อผลปาล์มให้สอดคล้องกับภาวะตลาด ไม่ให้มีการกดราคารับซื้อและปฏิเสธการรับซื้อ และให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 62 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อสินค้าผลปาล์มน้ำมันตามอัตราน้ำมัน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,528