Header Image
สต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ จังหวัดพัทลุง 
watermark

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 2,260.06 ตัน 
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 100,644 ไร่ ปริมาณผลผลิต จำนวน 179,482 ตัน/ปี
…………………………………………………………………………………
      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอป่าบอน และอำเภอเมืองพัทลุง    
เพื่อตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำสัปดาห์ ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
1) บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อำเภอป่าบอน
2) บริษัท พัทลุงน้ำมันปาล์ม จำกัด อำเภอเมือง
      โดยมีปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ จำนวน 2,164.52 ตัน 
ราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย หน้าโรงงานสกัด  5.40 - 5.70 บาท/กก. (คุณภาพน้ำมันที่ 18 %) ราคาลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  ปริมาณผลปาล์มทะลายออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ผลปาล์มทะลายยังมีเข้าสู่โรงงานสกัดอย่างต่อเนื่อง และผลผลิตที่เข้าสู่โรงงานสกัดในจังหวัดมีทั้งจากเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการให้รับซื้อผลปาล์มให้สอดคล้องกับภาวะตลาด ไม่ให้มีการกดราคารับซื้อและปฏิเสธการรับซื้อ และให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 62 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อสินค้าผลปาล์มน้ำมันตามอัตราน้ำมัน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,381