Header Image
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง : ออกรายการ อสมท เพื่อชุมชน
watermark

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โดยนางสาวอุทิศา ทองเส็ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ออกรายการ อสมท เพื่อชุมชน ทางสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดพัทลุง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ไก่ไข่ ปี 2566 
**โดยขอรับการสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการชดเชยไม่เกิน 6 เดือน รายละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย วันที่ 1 มกราคม – 30 สิงหาคม 2566 ระยะเวลายื่นขอรับการสนับสนุน วันที่ 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
**ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ จะต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีก ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้นในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 64 พ.ศ.2566 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,392