• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

ตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 20 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ออกตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร  และที่พักซากที่มีปริมาณความจุตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป ตามประกาศ กกร.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 จำนวน 8 แห่ง  ดังนี้
    1. ภักดีฟาร์ม  มีปริมาณสุกรมีชีวิต จำนวน  2,000 ตัว
     2. บริษัท โชคสุขโภคภัณฑ์ จำกัด มีปริมาณสุกรมีชีวิต จำนวน  929 ตัว
    3. ก้าวหน้าปศุสัตว์  มีปริมาณสุกรมีชีวิต จำนวน  1,800 ตัว
    4. จำรูญ บุญยก ฟาร์ม มีปริมาณสุกรมีชีวิต จำนวน  30 ตัว
     5. นะโลม แก้วคำ มีปริมาณสุกรมีชีวิต จำนวน  1,200 ตัว
    6. เบทาโกร ช็อป สาขาพัทลุง (ห้องเย็นมีขนาดความจุเกิน 5,000 กิโลกรัม) มีปริมาณเนื้อสุกร 59,215.08 กิโลกรัม
    7. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาพัทลุง  (ห้องเย็นมีขนาดความจุเกิน 5,000 กิโลกรัม) มีปริมาณเนื้อสุกร 4,856.10 กิโลกรัม   
    8. บมจ. ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) (ห้องเย็นมีขนาดความจุเกิน 5,000 กิโลกรัม) มีปริมาณเนื้อสุกร 4,200 กิโลกรัม
           จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร และผู้ประกอบการที่พักซากที่มีปริมาณความจุตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป
มีการรายงานปริมาณสุกรมีชีวิต และสต๊อกเนื้อสุกร เป็นประจำทุกสัปดาห์ตามที่กฎหมายกำหนด
           ทั้งนี้  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ได้แจ้งผู้ประกอบการ ให้แจ้งปริมาณสุกรมีชีวิต และปริมาณเนื้อสุกรชำแหละ ตามประกาศฯ  เป็นประจำทุกสัปดาห์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ มิให้กักตุนสินค้า และมิให้ถือโอกาสขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์