• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

จุรินทร์” โชว์ BCG Model เวทีเอเปค 2022

หนังสือพิมพ์ INN News 20 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำ BCG Model แสดงในเวทีเอเปค 2022 ตั้งเป้าดันเอสเอ็มอี ไมโครเอสเอ็มอี สู่ตลาดโลก

 

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานเสวนานานาชาติ APEC BCG Symposium 2022 ว่า การเสวนาที่กระทรวงพาณิชย์ประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) และต้องการให้เวทีนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและประสบการณ์ในการใช้โมเดลเศรษฐกิจ แบบ BCG และแลกเปลี่ยนนโยบายภาครัฐและการส่งเสริมให้ MSMEs ปรับตัวเข้าสู่การใช้ BCG Model ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปคต่อไป

 

โดยประเทศไทยประกาศ BCG Model เป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2021 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นโมเดลทางเศรษฐกิจที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับ SDGs Goal ของสหประชาชาติ 17 ข้อ (Sustainable Development Goals–SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน) และหลายประเทศก็กำลังเดินหน้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ออสเตรเลีย มีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในรัฐควีนส์แลนด์ สิงคโปร์ มีนโยบาย Zero Waste Masterplan ที่มุ่งไปสู่การปลอดขยะของประเทศ และจีนมีแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 14 ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และประเทศแคนาดาใช้นโยบาย ไบโอดิจิทัล คอนเวอร์เจนซ์ (Bio-Digital Convergence) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบผสมผสานระหว่างระบบสิ่งมีชีวิตกับเทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับ BCG Model ของไทยจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ ทั้งไทยกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเอเปคและโลกในอนาคต ทั้งการสร้างรายได้และกระจายรายได้ และวันนี้มุ่งเน้นให้ SMEs และ Micro SMEs พัฒนาภาคการผลิตและภาคการบริการโดยใช้ BCG Model เป็นด้านหลัก เพื่อให้ภาคการผลิตและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตนเชื่อว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของเขตเศรษฐกิจเอเปคทุกเขต

 

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของไทยหลังจากประกาศเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ได้มีการแยกหมวดการสนับสนุนส่งเสริมสินค้าและบริการเป็นหมวด BCG โดยเฉพาะ ทั้งการผลิตสินค้าแห่งอนาคต อาหารฟังก์ชัน อาหารทางการแพทย์อาหารออร์แกนิก สินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ทั้งหมดนี้กำลังขับเคลื่อนโดยใช้ BCG Model และแยกตัวเลขให้เห็นชัด เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใน 6 เดือนตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปีที่ผ่านมา ถึงไตรมาสแรกปีนี้ มีมูลค่าการค้าในหมวดนี้เพิ่มขึ้นถึง 7 เท่าตัว

 

อย่างไรก็ตามหวังว่าการเสวนานานาชาติ APEC BCG Symposium 2022 จะทำให้สมาชิกเอเปคแลกเปลี่ยนประสบการณ์หาหนทางใหม่ในการขับเคลื่อนร่วมกันและเพื่อให้การประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ Open Connect Balance บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์