• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

Office of Provincial Commercial Affairs Phatthalung

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร” และหัวข้อ “การใช้นวัตกรรมในการพัฒนารูปแบบก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 18 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โดยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง (นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ) ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตร” และหัวข้อ “การใช้นวัตกรรมในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาด” ตามกิจกรรมตลาดเกษตรกร โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)
        เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร และการจัดการจัดการโลจิสติกส์การเกษตรเพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เกิดอัตลักษณ์ เกิดสินค้านวัตกรรม และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง โดยเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 10 คน
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์